Tin tức

Cách cải thiện Band điểm tiêu chí Task Achievement (TA)

Yếu tố Task Achievement trong phần thi Writing Task 1 – General Training xoay quanh 3 điểm lớn như sau: Liên hệ các yêu cầu của đề bài, phần mục đích và giọng văn trong bài và Các đặc điểm chính trong phần gạch đầu dòng (bullet points).
 

Chi tiết tiêu chí TA của band 6 và 7 trong IELTS Writing Task 1 – General Training

Bảng quy định các yêu cầu của tiêu chí Task Achievement (TA)  trong band điểm 6 và 7, được phát hành và sử dụng bởi British Council (Hội đồng Anh), IDP cũng như đại học Cambridge (ESOL Examinations) cụ thể như sau: 

Band

Task Achievement

7

 • covers the requirements of the task 

 • (General Training) presents a clear purpose, with the tone consistent and appropriate 

 • clearly presents and highlights key features/bullet points but could be more fully extended 

6

 • addresses the requirements of the task  

 • (General Training) presents a purpose that is generally clear; there may be inconsistencies in tone  

 • presents and adequately highlights key features/bullet points but details may be irrelevant, inappropriate or inaccurate

Bảng trên có thể được dịch sang tiếng Việt như sau:

Thang điểm

Đáp ứng yêu cầu đề bài

7

 • bao quát được các yêu cầu của đề bài

 • trình bày mục đích rõ ràng, với giọng văn nhất quán và phù hợp

 • trình bày rõ ràng và làm nổi bật các đặc điểm/ các gạch đầu dòng nhưng vẫn có thể được mở rộng đầy đủ hơn

6

 • giải quyết các yêu cầu của đề bài

 • trình bày một mục đích tổng quan rõ ràng; có thể có sự mâu thuẫn trong giọng văn

 • trình bày và làm nổi bật đầy đủ các đặc điểm/ các gạch đầu dòng chính nhưng các chi tiết có thể không liên quan, không phù hợp hoặc không chính xác

Qua đó, người đọc có thể dễ dàng thấy được yếu tố Task Achievement trong phần thi IELTS Writing Task 1 – General Training xoay quanh 3 điểm lớn như sau: (1) Liên hệ các yêu cầu của đề bài, (2) Phần mục đích và giọng văn trong bài và (3) Các đặc điểm chính trong phần gạch đầu dòng (bullet points).

Task Achievement trong IELTS Writing Task 1 - General TrainingYếu tố Task Achievement.

Sự khác nhau trong band điểm 6 và 7 trong tiêu chí TA có thể được giải thích rõ ràng hơn qua bảng dưới đây:

 

Thang điểm 6

Thang điểm 7

Các yêu cầu của đề bài

 • Giải quyết các yêu cầu của đề bài, cụ thể là hoàn thiện 1 lá thư đầy đủ

 • Bao quát được các yêu cầu của đề bài, cụ thể là hoàn thiện 1 lá thư đầy đủ

Phần mục đích và giọng văn

 • Nêu được mục đích viết thư rõ ràng

 • Giọng văn chưa thống nhất

 • Nêu được mục đích viết thư rõ ràng

 • Giọng văn nhất quán và phù hợp

Các điểm chính 

 • Các gạch đầu dòng được trình bày đầy đủ

 • Có các chi tiết không liên quan, không phù hợp, hoặc không chính xác

 • Các gạch đầu dòng được trình bày rõ ràng và nổi bật

 • Các ý vẫn có thể triển khai mở rộng thêm

Ví dụ cụ thể

Các dạng bài Writing Task 1 – General Training

Đề bài IELTS Writing Task 1 – General Training thường yêu cầu thí sinh viết một lá thư với những mục đích và người nhận khác nhau. Dựa vào mục đích, ta chia bài viết IELTS Writing Task 1 – General Training thành 5 dạng như sau:

Sơ đồ các dạng bài viết IELTS Writing Task 1 - General Training5 dạng bài viết IELTS Writing Task 1 - General Training.

Thí sinh có thể nhận biết mục đích của lá thư thông qua việc phân tích đề bài. Tuy nhiên, dù có mục đích khác nhau, nhưng tất cả các lá thư đều cần có một chuẩn mực chung về hình thức, đặc biệt là phần giới thiệu mục đích viết thư cần được trình bày rõ ràng đầu tiên để có thể đạt được điểm từ thang 6 trở lên trong tiêu chí TA.

Ngoài ra, dựa vào đối tượng nhận lá thư mà giọng văn trong lá thư được chia thành hai loại:

 • Thư trang trọng (viết cho công việc)

 • Thư không trang trọng (viết cho bạn bè)

Thí sinh cần cẩn thận xác định giọng văn xuyên suốt lá thư để có thể đạt thang điểm 7, bởi nếu giọng văn không thống nhất trong lá thư sẽ khiến bài viết rơi xuống thang điểm 6 trong tiêu chí TA. Việc phân tích đề bài chính xác cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt điểm cao ở tiêu chí TA.
 

Cách xây dựng thang điểm 6 và 7 trong tiêu chí TA của bài IELTS Writing Task 1 – General Training

Để đạt được thang điểm mong muốn cho tiêu chí Task Achievement trong lá thư của bài IELTS Writing Task 1 – General Training như sau:

 • Đầu tiên, viết đúng yêu cầu của bài là một lá thư chuẩn định dạng gồm mở thư, mục đích thư, nội dung chính của thư trả lời đủ ba điểm lớn, và kết thư

 • Bước thứ 2, phân tích kỹ đề bài để xác định đúng được mục đích thư và giọng văn phù hợp cho lá thư

 • Sau đó, phần mục đích phải được trình bày rõ ràng và đúng với phân tích đề bài

Thang điểm 6:

 • Các lập luận trong bài văn có thể chưa phù hợp, liên quan, hoặc chưa chính xác nhưng các ý chính ở ba điểm lớn trong đề bài cần được bao quát hết

 • Giọng văn trong thang điểm 6 có thể chưa thống nhất xuyên suốt bài viết, nhưng vẫn cần sự chính xác ở một vài phần trong bài viết.

Dựa theo những phương pháp để đạt được thang điểm 6 trong tiêu chí Task Achievement ở trên, ta có thể cải thiện hơn để đạt được thang điểm 7 như sau:

 • Các lập luận phải liên quan, và phù hợp với nhau, đôi chỗ có thể triển khai chưa đầy đủ.

 • Giọng văn cần thống nhất xuyên suốt bài viết. Để làm được điều này, thí sinh không chỉ xác định đúng đối tượng nhận thư trong bước phân tích đề, mà còn cần phân biệt đúng hai giọng văn. Cụ thể như sau:

Giọng văn trang trọng

Giọng văn không trang trọng

 • Không sử dụng các cụm từ viết tắt

 • Tránh sử dụng ngôn ngữ nói

 • Khai thác các nguồn từ vựng và các kiểu diễn đạt phức tạp hơn

 • Sử dụng các cấu trúc câu bị động, làm cho câu đó trở nên chuyên nghiệp hơn và ít mang tính cá nhân hơn 

 • Nên sử dụng các cụm từ viết tắt (ví dụ: can’t, won’t, haven’t)

 • Gửi thông điệp bằng giọng điệu cá nhân và thường sử dụng ngôn ngữ nói.

 • Sử dụng các cấu trúc câu chủ động hơn và có thể đặt câu hỏi trực tiếp

Tổng kết

Thông qua bài viết trên, người đọc có thể nắm rõ được sự khác nhau giữa thang điểm 6 và 7 ở tiêu chí TA trong phần IELTS Writing Task 1 – General Training, để từ đó người học có thể áp dụng những cách gợi ý để nâng cao band điểm mong muốn trong quá trình tự học và tự rèn luyện.